Cơ sở lý thuyết và ý nghĩa của nghiên cứu kế toán hành vi

Bài viết này tập trung vào việc hệ thống hóa đặc điểm và cơ sở lý thuyết của nghiên cứu kế toán hành vi với tư cách là một trường phái trong hệ thống các nghiên cứu kế toán đương đại. Bên cạnh những đóng góp của nghiên cứu kế toán hành vi đối với vai trò chung của nghiên cứu kế toán trong giải thích, đánh giá và dự báo thực hành kế toán, bài viết cũng chỉ ra những hạn chế mà các nhà nghiên cứu cũng như thực hành cần phải quan tâm khi tiến hành các nghiên cứu cũng như sử dụng kết quả nghiên cứu.