Chọn mô hình tốt nhất trong thống kê Bayes mờ và ứng dụng trong phân tích tài chính

Trong phân tích tài chính, thông thường người ta chỉ sử dụng giá đóng cửa và lựa chọn phân phối của mô hình là phân phối chuẩn. Tuy nhiên, chứng khoán biến động được ghi nhận thông qua bộ bốn giá trị đó là các giá trị giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Do đó, chúng tôi sử dụng thêm giá cao nhất và giá thấp nhất nhằm cung cấp thêm thông tin với hy vọng đưa ra kết quả chính xác hơn.