Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ lá cây gối hạc (Leea rubra Blume ex Spreng.)

Từ cắn chiết ethanol 96% lá cây gối hạc (Leea rubra Blume ex Spreng.) thu hái tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, năm hợp chất đã được phân lập bằng các phương pháp sắc ký. Các hợp chất này được xác định là acid gallic acid protocatechuic, acid 4-hydroxybenzoic, arctiin, kaempferol-3-O-α-Lrhamnopyranosyl(1→2)-α-L-arabinofuranosid dựa trên các dữ liệu phổ thực nghiệm và so sánh với dữ liệu phổ đã được công bố trước đây.