Cải cách kế toán công của Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Đề tài này nêu lên kế toán công là một bộ phận của kế toán nói chung trong nền kinh tế quốc dân, phản ánh và cung cấp thông tin hoạt động kinh tế tài chính của nhà nước trên toàn quốc hoặc trên từng địa phương. Phạm vi của kế toán công bao gồm nhiều hoạt động phục vụ quản lý tài chính nhà nước thuộc các lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước, sử dụng NSNN, các quỹ tài chính nhà nước, các khoản vay nợ của nhà nước, tài sản nhà nước,… nên rất phức tạp. Mời các bạn cùng tham khảo!