Các yếu tố tác động đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng: Nghiên cứu trường hợp hàng may mặc Việt Nam

Nhằm mục đích nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp may mặc, nghiên cứu này tập trung vào các yếu tố tác động đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam, từ đó giúp doanh nghiệp có nhận thức và hành động cụ thể trong việc giữ vững uy tín, lòng trung thành thương hiệu của người dân vào thương hiệu Việt, đồng thời mở rộng thị trường nội địa trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế ngày càng khốc liệt do hội nhập khu vực và quốc tế.