Các yếu tố để thực hiện thành công kiểm soát quá trình bằng thống kê: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp Việt Nam

Kiểm soát quá trình bằng thống kê (Statistical Process Control - SPC) là việc sửdụng các công cụ thống kê để giám sát, quản lý và cải tiến quy trình trong quá trình sản xuất. Nghiên cứu này phân tích các yếu tố để thực hiện thành công SPC từ khảo sát thực nghiệm với mẫu là 316 doanh nghiệp sản xuất có quy mô vừa và nhỏ.