Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động trong công việc tại các doanh nghiệp hàng không trên địa bàn thành Phố Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại các doanh nghiệp hàng không trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu trước có liên quan và kết quả thảo luận, nghiên cứu đã phát triển một mô hình nghiên cứu gồm 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động. Nghiên cứu sử dụng một mẫu khảo sát gồm 180 người lao động đang công tác trong các doanh nghiệp hàng không trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và kỹ thuật phân tích số liệu dựa trên phần mềm SPSS. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có 4 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động là: công việc và đào tạo; điều kiện làm việc; cấp trên; lương, thưởng và phúc lợi. Kết quả của nghiên cứu đóng góp vào thực tiễn quản trị, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ các yếu
tố tác động đến sự hài lòng của người lao động, từ đó có các biện pháp để nâng cao sự hài lòng của họ nhằm đạt được các mục tiêu chung của tổ chức, doanh nghiệp.