Các yếu tố ảnh hưởng đến minh bạch hóa thông tin trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Minh bạch hóa thông tin trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là đòi hỏi tất yếu của quá trình hội nhập kinh tế và là cơ sở thúc đẩy thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam phát triển bền vững, giảm rủi ro. Tuy nhiên, minh bạch thông tin trong các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam còn hạn chế. Một số vi phạm về minh bạch thông tin của các NHTM phát sinh thời gian qua dù đã được các cơ quan quản lý Nhà nước xử lý nhưng chưa đủ mạnh mẽ, nghiêm khắc.