Các nhân tố ảnh hưởng và căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện

Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán, từ đó đưa ra các căn cứ vận dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán độc lập thực hiện.