Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ

Tổng quan về thị trường tài chính (TTTC):
· Các quan điểm khác nhau về TTTC.
· Chức năng của TTTC.
· Chức năng của thị trường tài chính.
Cấu trúc của TTTC từ các giác độ nghiên cứu khác nhau:
· Theo thời hạn chuyển giao vốn.
· Theo mức độ can thiệp của chính phủ.
· Theo tính chất các công cụ tài chính.
· Theo quá trình phát hành và lưu thông các công cụ tài chính.
Công cụ của thị trường tài chính:
· Căn cứ vào thời gian đáo hạn: các công cụ tài chính của thị trường vốn và thị trường tiền tệ.
· Căn...