Bài giảng Y học cá nhân hóa (Personalised medicine)

Bài giảng Y học cá nhân hóa (Personalised medicine) trình bày khái niệm về y học cá nhân hóa; cơ sở của y học cá nhân; y học cá nhân hóa trong bệnh tiểu đường; y học cá nhân hóa trong bệnh tim mạch; y học các nhân hóa trong ung thư.