Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 7: Phối hợp, thực hiện và đánh giá hoạt động truyền thông marketing

Bài giảng Truyền thông marketing - Chương 7: Phối hợp, thực hiện và đánh giá hoạt động truyền thông marketing. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phối hợp hoạt động truyền thông marketing; tổ chức và đánh giá hoạt động truyền thông marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo!