Bài giảng Triển khai ứng dụng mạng - Bài 1: TCP/IP v.4

Trong hệ thống mạng người quả trị cần phải nắm vững phương thức triển khai địa chỉ IP, hệ thống mới có thể hoạt động ổn định. Bài học sau đây sẽ đi làm rõ các vấn đề trên. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.