Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 5: Tổ chức cung cấp và phân tích thông tin kế toán trong đơn vị kế toán

Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 5: Tổ chức cung cấp và phân tích thông tin kế toán trong đơn vị kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đối tượng và mục đích của tổ chức cung cấp thông tin kế toán; tổ chức cung cấp thông tin kế toán; tổ chức phân tích thông tin kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!