Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 cung cấp cho các bạn những nội dung: Mục đích lựa chọn phƣơng thức thanh toán trong thanh toán quốc tế, phân loại phương thức thanh toán, phương thức thanh toán ghi sổ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết