Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 3: Các phương thức thanh toán quốc tế

Nội dung chương 3 trình bày các nội dung: Giới thiệu Bộ chứng từ thanh toán, phương thức chuyển tiền, phương thức CAD, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ.