Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - Ths. Võ Thị Tuyết Anh

Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - Phương tiện thanh toán quốc tế, có nội dung trình bày về hối phiếu - bill of exchange, lệnh phiếu – promissory notes, séc - cheque, thẻ - card.