Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế

Nội dung chương 2 trình bày các vấn đề: Khái niệm & các loại phương tiện TT, Hối phiếu - Bill of Exchange/Draft, Séc - Cheque/Check. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.