Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn hiểu được khái niệm, bản chất và vai trò của NSNN - Nắm được hệ thống thu chi ngân sách nhà nước, hiểu được cơ bản về cân đối NSNN, bội chi và xử lý bội chi ngân sách nhà nước; tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước, nắm được tổng quan CSTK.