Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 4 Lãi suất với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được khái niệm và phân loại lãi suất, hiểu được các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, biết được các biện pháp can thiệp lãi suất thị trường.