Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 - HV Tài chính

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 8 trình bày các vấn đề kiến thức trong ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ. Các nội dung chính được trình bày ở chương này bao gồm: Định nghĩa ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng nhà nước, định nghĩa, mục tiêu, nội dung, công cụ của chính sách tiền tệ.