Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 6: Tài chính doanh nghiệp

Nội dung chương 6 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng Tài chính tiền tệ nhằm trình bày về các nội dung tổng quan về Tài chính doanh nghiệp, quản lý tài sản, nguồn vốn, quản lý chi phí, thu nhập, lợi nhuận, phân tích tài chính doanh nghiệp.