Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - HV Tài chính

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 trình bày những vấn đề chung trong ngân sách nhà nước, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, tổ chức ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước, chu trình quản lý ngân sách nhà nước.