Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - Nguyễn Xuân Trường

Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 4: Hệ thống tiền tệ quốc tế" trình bày các khái niệm, vai trò và tiêu chí phân loại HTTTQT; phân loại chế độ tỷ giá theo mức độ linh hoạt của tỷ giá, quá trình phát triển của HTTTQT. Mời các bạn cùng tham khảo.