Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 Dự toán tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Dự báo doanh thu; Phân tích DuPont với các báo cáo tài chính gần nhất; Dự báo vốn cần thiết để hỗ trợ cho việc tăng doanh thu; Dự báo báo cáo tài chính; Báo cáo tài chính dự báo và phân tích kết quả dự báo.