Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

"Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Rủi ro và đòn bẩy của doanh nghiệp" tìm hiểu rủi ro kinh doanh và đòn bẩy kinh doanh; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính; đòn bẩy tổng hợp.