Bài giảng Quy phạm pháp luật: Những vấn đề chung về pháp luật - TS. Bùi Quang Xuân

Quy phạm pháp luật xã hội chủ nghĩa là quy tắc xử sự chung do nhà nước xã hội chủ nghĩa ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Quy phạm pháp luật "Những vấn đề chung về pháp luật" dưới đây.