Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 8 - ThS. Đặng Đình Trạm

Chương 8 Thương hiệu thâm nhập thị trường quốc tế nêu sự cần thiết phải xâm nhập thị trường quốc tế, quyết định thị trường cần xâm nhập, quyết định các chương trình marketing, thương hiệu quốc gia đến thương hiệu quốc tế, thương hiệu toàn cầu và những điều kiện thuận lợi cho thương hiệu toàn cầu.