Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Truyền thông marketing tích hợp để xây dựng giá trị thương hiệu

Chương 6 Truyền thông marketing tích hợp để xây dựng giá trị thương hiệu thuộc bài giảng quản trị thương hiệu nhằm trình bày về khái niệm truyền thông marketing, môi trường phương tiện truyền thông mới, kiểm tra đơn giản hiệu quả truyền thông marketing, quá trình xử lý thông tin.