Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 6 - ThS. Đặng Đình Trạm

Kết cấu chương 6 Tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp thuộc bài giảng Quản trị thương hiệu trình bày về những kiến thức về mối liên hệ giữa thương hiệu sản phẩm và tên công ty, các yếu tố quyết định đến hình ảnh doanh nghiệp, các liên tưởng của người tiêu dùng đối với hình ảnh công ty.