Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - ThS. Đặng Đình Trạm

Nội dung chương 5 Các mô hình thương hiệu Chiến lược phát triển thương hiệu thuộc bài giảng Quản trị thương hiệu trình bày về những kiến thức: các mô hình thương hiệu cơ bản, các quyết định về chiến lược thương hiệu, duy trì, thay thế và đổi mới thương hiệu.