Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ThS. Đặng Đình Trạm

Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 Chiến lược marketing nhằm tạo dựng giá trị thương hiệu trình bày về sự thay đổi về quan điểm marketing, mục tiêu chiến lược thương hiệu, chiến lược marketing hỗn hợp nhằm tạo dựng giá trị thương hiệu, mô hình truyền tin và kết hợp công cụ trong quảng bá thương hiệu, các quyết định liên quan đến công cụ quảng bá thương hiệu và việc xác định ngân sách.