Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 – ThS Trần Thị Thập

"Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Xác định hệ thống nhận diện thương hiệu" cung cấp những kiến thức về tên thương hiệu; biểu trưng (logo) thương hiệu; câu khẩu hiệu; bao bì; biểu tượng; các dấu hiệu thính giác; các dấu hiệu khác; nhất thể hóa hệ thống tín hiệu thương hiệu.