Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Quản trị đầu tư dài hạn. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về quản trị đầu tư dài hạn của DN, phân loại dự án đầu tư dài hạn, tiến trình lập ngân sách dự án đầu tư dài hạn, nguyên tắc lập ngân sách dự án đầu tư dài hạn, ước tính dòng tiền và ra quyết định lựa chọn dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.