Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 6 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 6 giúp các bạn sinh viên sẽ nắm được quy định về tài chính của ngân hàng thương mại, các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của ngân hàng theo thông lệ quốc tế và Việt Nam.