Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 4 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Mục tiêu của chương 4 giúp các bạn nắm được thành phần của Tài sản có NHTM. Những ràng buộc về mặt luật pháp. Những yêu cầu trong sử dụng vốn sao cho đạt cả hai đồng thời hiệu quả cao và rủi ro thấp.