Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 giúp các bạn nắm được các thành phần của vốn huy động vốn của các NHTM Phân biệt sự khác nhau giữa vốn đi vay. Sử dụng các phương pháp cho ngân hàng tìm kiếm được những nguồn vốn kịp thời cho kinh doanh với chi phí thấp.