Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế

Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel; giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Camel;... Mời các bạn cùng tham khảo!