Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

"Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 5: Tạo nguồn, mua hàng và dự trữ trong kinh doanh thương mại" với các nội dung nguồn hàng và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh thương mại; nội dung của nghiệp vụ tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại; các hình thức tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại; tổ chức và quản trị nghiệp vụ tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại; các loại dự trữ hàng hóa trong nền kinh tế quốc dân, sự hình thành và các nhân tố ảnh hưởng; dự trữ hàng hóa ở doanh nghiệp thương mại; quản trị hàng tồn kho ở doanh nghiệp thương mại.