Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 4 - PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương

"Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại - Bài 4: Chiến lược và kế hoạch kinh doanh thương mại" với các nội dung chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thương mại; kế hoạch lưu chuyển hàng hóa của doanh nghiệp thương mại; kế hoạch kinh doanh kỹ thuật tài chính của các doanh nghiệp thương mại.