Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương mở đầu - ThS. Trương Thị Minh Lý

Chương mở đầu: Toàn cầu hóa. Chương này tìm hiểu chung tác động của toàn cầu hóa đến các nền kinh tế trên thế giới và các công ty. Nội dung chính của chương gồm: Khái niệm tòan cầu hóa, các động cơ thúc đẩy toàn cầu hóa, thay đổi tương quan giữa các quốc gia trong nền kinh tế thế giới.