Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3 - ThS. Trương Thị Minh Lý

Chương 3 trình bày yếu tố môi trường kinh tế trong môi trường kinh doanh quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Môi trường kinh tế của một quốc gia, hội nhập kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.