Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 9 - ThS. Lê Văn Hòa

Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 9: Quản trị tiêu thụ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được thế nào là tiêu thụ sản phẩm và quản trị tiêu thụ sản phẩm, hiểu được nội dung nghiên cứu thị trường, nắm được nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm.