Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 - PGS.TS. Trần Việt Lâm

Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 Ra quyết định trong kinh doanh sẽ giúp bạn nghiên cứu tìm hiểu các kiến thức về quyết định trong kinh doanh, căn cứ ra quyết định, qui trình ra quyết định...để xây dựng các chiến lược kinh doanh hiệu quả.