Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - ThS. Lê Văn Hòa

Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 5: Quản trị nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái lược, phân tích và thiết kế công việc, lập kế hoạch nguồn nhân lực, tuyển nhân viên, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển, tạo động lực lao động.