Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Nguyễn Đại Lương

Sau khi học xong chương "Quyết định quản trị" này người học có thể hiểu về: Khái niệm, quá trình ra quyết định, các công cụ hỗ trợ việc ra quyết định, nâng cao hiệu quả của quyết định quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!