Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Nguyễn Đại Lương

Cùng nắm kiến thức trong chương 6 "Chức năng kiểm soát" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm và nguyên tắc kiểm soát, tiến trình kiểm soát, các loại kiểm soát, công cụ kiểm soát,...Mời các bạn cùng tham khảo!