Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Nguyễn Đại Lương

Bài giảng Quản trị học: Chương 5 Chức năng điều khiển do Nguyễn Đại Lương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm, tuyển dụng và đào tạo nhân viên, lãnh đạo, động viên, thông tin, quản trị xung đột.