Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Lê Ngọc Thắng

Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng lãnh đạo trình bày với người học các khái niệm cơ bản, chức năng lãnh đạo, động viên - động cơ và gây ảnh hưởng. Bài giảng do Lê Ngọc Thắng thực hiện. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.