Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Văn hóa công ty và môi trường

Nội dung bài giảng gồm: bạn có thích ứng với sự bất ổn trong
quản trị, môi trường bên ngoài, mối quan hệ của môi trường và tổ chức, môi trường bên trong: văn hóa tổ chức, các loại hình văn hóa tổ chức, định dạng văn hóa tổ chức để đáp ứng với sự đổi mới. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.